Nacelele / platformele autoridicatoare pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice ISCIR R4 – 2003.

Nacelele / platformele autoridicatoare vor fi inregistrate in evidentele agentilor economici detinatori. Verificarea tehnica oficiala a nacelelor / platformelor autoridicatoare, la autorizarea pentru punerea in functiune va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.

Autorizarea functionarii nacelelor / platformelor autoridicatoare reprezinta ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a nacelelor si platformelor autoridicatoare sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate. Se efectueaza numai de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.

Documentatia tehnica necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a nacelelor / platformelor autoridicatoare va cuprinde urmatoarele:

a) cartea nacelei / platformei autoridicatoare – completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul / dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;

b) declaratia de conformitate a nacelei / platformei autoridicatoare;

c) procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunz√£toare.

Cartea nacelei / platformei autoridicatoare pentru instalatiile care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea nacelei / platformei autoridic√£toare – partea de constructie elaborata initial de producator, se poate completa, prin grija si responsabilitatea S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L., respectand urmatoarea procedura:

a) se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT care va stabili parametri de utilizare ai nacelei / platformei autoridicatoare (daca este cazul);

b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a nacelei / platformei autoridicatoare cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supusa instalatia (daca este cazul);

c) S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. – societate autorizata de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de montare / reparare a nacelelor / platformelor autoridicatoare va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);

d) se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie ale nacelei / platformei autoridicatoare;

e) dupa autorizarea de functionare a nacelei / platformei autoridicatoare de catre ISCIR-INSPECT IT, S.C. CONSOLD TRUST CONSTRUCT S.R.L. in calitate de montator / reparator va marca pe instalatie (daca este cazul):

– un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);

– parametrii de exploatare ai nacelei / platformei autoridicatoare.

Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac prevederile Prescriptiei Tehnice R4 – 2003, printr-un proces – verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificari (luna si anul).